تغییر حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی
تغيير حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس و فعاليت بانك و موسسه اعتباري غير بانكي
بانک مرکزي در مورخ 25 /5 /1395 اعلام نموده مطابق آيين نامه «نحوه تاسيس واداره موسسات اعتبار غيردولتي» موضوع تصويب نامه مورخ 4 /11 /1393 هيئت وزيران، حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس و فعاليت هر يک از انواع موسسه اعتباري به پيشنهاد بانک مرکزي توسط هيئت وزيران تعيين مي شود. آخرين مقررات ناظر بر تعيين سرمايه مربوط به جلسه مورخ 21 /2 /1389 شوراي پول و اعتبار مي‌باشد که در آن حداقل سرمايه براي تاسيس بانک غير دولتي 4000 ميليارد ريال و حداقل سرمايه براي تاسيس موسسه اعتباري غير بانکي 3000 ميليارد ريال تعيين شده است. بررسي وضعيت کفايت سرمايه بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي در سال 94 حاکي از آن است که در سالهاي اخير به رغم بالارفتن ريسک فعاليت هاي بانکي در کشور و افزايش شديد دارايي هاي ريسکي بانک ها، سرمايه متناسب با رشد دارايي هاي مذکور افزايش نيافته و در نتيجه نسبت کفايت سرمايه بانک ها کاهش يافته است. بسياري از بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي غيردولتي، داراي معضل کمبود سرمايه بوده و اين موضوع به عنوان زنگ خطري براي وقوع بحران در نظام بانکي محسوب مي شود. اهميت افزايش سرمايه بانک ها و بهبود نسبت کفايت سرمايه، در دوره پس از برجام که فرصت مجدد مبادلات بين المللي مالي را براي شبکه بانکي فراهم نموده، دو چندان گرديد است. برنامه افزايش سرمايه بانکهاي غير دولتي در جهت ارتقاي سلامت نظام بانکي، جلوگيري از بي ثباتي بانکي و افزايش توان تسهيلات دهي بانکها طراحي شده و براي تحقق اين هدف، لازم است سرمايه نقدي جديدي وارد بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي شده و علاوه بر احياي سلامت اين بانکها، موجبات افزايش قدرت تسهيلات دهي آنها را فراهم سازد. باتوجه به مراتب فوق و اين که از نظر قانون و مقررات، بايد حداقل سرمايه مورد نياز به تصويب هيئت وزيران برسد، پيشنهاد مي شود:
الف - حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس و فعاليت بانک غير دولتي به رقم 000ر20 ميليارد ريال و موسسه اعتباري غير بانکي به رقم 000ر15 ميليارد ريال افزايش يابد.
ب - بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي موجود، حداکثر ظرف مدت سه سال پس از تصويب، موظفند در چارچوب يک برنامه مدون مورد تاييد بانک مرکزي، نسبت به افزايش سرمايه خود به ميزان حداقل تعيين شده اقدام نمايند.
ج - در صورتي که بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي در مهلت تعيين شده نسبت به افزايش سرمايه خود اقدام ننمايند، بانک مرکزي موظف است اعمال جريمه نقدي، ممنوعيت پرداخت سود به سهامداران، ممنوعيت دريافت انواع سپرده جديد، ممنوعيت اعطاي انواع تسهيلات جديد، الزام به کوچک سازي و ادغام با ساير بانکها و لغو اجازه نامه تاسيس و فعاليت بانک را در مورد آنها اعمال نمايد.