تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح بند 1 تصمیم نامه شماره 47234/119281 مورخ 12 شهریور 1390 و تبصره آن در خصوص اعمال مدیریت واحد در حوزه حمل و نقل شهری

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح بند 1 تصميم نامه شماره 47234/119281 مورخ 12 شهريور 1390 و تبصره آن.وزارت كشور پیشنهاد نموده با توجه به اینکه موضوع خدمات تاکسیرانی شامل مقررات و قانون خاص می­باشد و از دايره شمول قانون نظام صنفي مستثني نموده است. دراجراي مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها و به منظور اصلاح شاكله حمل و نقل درون شهري در كشور و اجراي دقيق سياست ها و قوانين موجود، تحقق آراي صادره توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و به ثمر رسيدن كليه اقدامات انجام گرفته درمجموعه دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ به مجموعه هاي صنفي تحت نظر خود (مجامع و اتحاديه هاي صنفي) اعلام نماید تا از هرگونه اقدامي كه موجب موازي كاري و بروز وقفه يا خدشه در اعمال مديريت واحد در حوزه حمل و نقل شهري توسط شهرداري ها مي شود جلوگيري نمايد. ودر تمامي شهرهاي كشور، كليه امور مربوط به سياستگذاري، مديريت، نظارت، تعيين نرخ، صدور پروانه فعاليت و امور حمايتي مربوط به آژانس هاي تاكسي تلفني و مؤسسات اتومبيل كرايه در چارچوب وظايف قانوني وزارت كشور به شهرداريها و شوراي اسلامي شهر واگذار گردد.

لازم به ذکر است هرگونه خدمات ارايه شده به رانندگان فعال در حمل و نقل شهري و روستايي از جمله بيمه تأمين اجتماعي و بيمه هاي حمايتي، سوخت يارانه اي و نظاير آن ازطريق وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) و شهرداريها و سازمان هاي وابسته به آن ها با همكاري اتحاديه اتوبوسراني هاي شهري كشور، اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور و اتحاديه حمل و نقل همگاني انجام مي پذيرد. این پيشنهاد در کمیسیون امور زیربنایی و صنعت مورد بررسی قرار گرفت و براي طي مراحل قانوني تصويب به هیئت دولت ارايه گردید. براین اساس هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 /02 /1395 موضوع پیشنهاد رامورد بررسی و به تصویب رسانید.