اضافه نمودن شرکت گسترش صنایع بلوچ به فهرست مندرج در پیوست شماره 1 آیین نامه اجرایی تشخیص انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه ها ی اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
هیئت وزیران با عنایت به نوع فعالیت، وظایف و جغرافیای سیاسی- اقتصادی حاکم بر محل فعالیت "شرکت گسترش صنایع بلوچ" مصوب نمود، این شرکت از گروه یک به گروه سه منتقل و به فهرست مندرج در پیوست شماره (1) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع اصلاح تصويب‌نامه شماره 115320/ت43181ك مورخ 7 /6 /1388 اضافه شود.