دستور کار جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد در مورخ 18 /02 /1395

- مجوز انتشار اوراق مشاركت  بابت احداث كارخانه سرباره تيتانيوم كهنوج توسط وزارت صنعت معدن و تجارت .

- درج نام صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان مستثنيات از شمول الزام به واريز سود ويژه پيش بيني شده» در متن لايحه پيشنهادي در رابطه با ماده واحده بند (ج) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 مصوب 4 اسفند 1393.

- آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان خصوصي سازي .

- اصلاح بند 2 مصوبه شماره 141599/ت47970 مورخ 90/12/28 موضوع : اضافه شدن شركت مديريت توليد برق طوس با چهل درصد (40% ) سهام قابل واگذاري به شركت هاي موضوع جدول پيوست مصوبه شماره 258443/ت47970 .

- اصلاح ماده (56) قانون الحاق برخي موارد به قانون تنظيم بخش از مقررات مالي دولت.