یادداشت ها و مصاحبه های دبیر هیئت دولت
دبیر هیئت دولت به تشریح آنچه در جلسه یکشنبه ۲۳ دی ماه ۹۷ هیئت وزیران گذشت، پرداخت.
دبیر هیئت دولت، ضمن ارائه گزارشی موجز از جلسه چهارشنبه هیئت وزیران، از موافقت دولت با برگزاری نمایشگاه «ایران؛ مهد تمدن» در اسپانیا خبر داد.
دبیر هیئت دولت، مهمترین موضوعات مورد بررسی در جلسه ۱۶ دی ماه ۹۷ هیئت وزیران را تشریح کرد.
دبیر هیئت دولت ضمن تشریح مهمترین سرفصل‌های مورد بررسی در جلسه هیئت دولت، از تعیین سهمیه دولتی نفت گاز برای ناوگانی ایرانی و نرخ فروش آن به ناوگان ایرانی و خارجی خبر داد.
دبیر هیئت دولت به تشریح آنچه در جلسه چهارشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران گذشت، پرداخت.
دبیر هیئت دولت ضمن تشریح مهمترین سرفصل های مورد بررسی در جلسه یکصد و سی و سوم دولت، از بازنگری در ارقام کلی منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور خبر داد.
دبیر هیئت دولت ضمن ارائه گزارشی موجز از جلسه مورخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران، به مرور اهم موضوعات مورد بررسی در این نشست پرداخت.
دبیر هیئت دولت به تشریح آنچه در جلسه هجدهم آذر ماه ۱۳۹۷ گذشت، پرداخت.
محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت، اهم موضوعات مطروحه در جلسه مورخ هفتم آذر ماه هیئت وزیران را بیان داشت.
دبیر هیئت دولت، ضمن ارائه گزارشی موجز از جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران، اهم تصمیمات و مصوبات این نشست را تشریح کرد.
جلسات کمیسیون