برچسب ها
برچسب: طرح نوسازی و بازسازی
وزارت صنعت معدن و تجارت در اجرای بند "ح" ماده... 46 قانون برنامه پنج ساله ششم کشور مصوب 1395 وزارت... صنعت معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال... اول اجرای قانون برنامه طرح نوسازی و بازسازی صنایع را...
وزارت صنعت معدن و تجارت در اجرای بند "ح" ماده... 46 قانون برنامه پنج ساله ششم کشور مصوب 1395 وزارت... صنعت معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال... اول اجرای قانون برنامه طرح نوسازی و بازسازی صنایع را...
کد خبر: ۲۹۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳