برچسب ها
برچسب: حسابداری تعهدی
کافی برای انجام مخارج ایجاد امکان اجرای استانداردهای حسابداری بخش... عمومی و حسابداری تعهدی در دولت ایجاد یکنواختی در سطح...
کد خبر: ۴۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳


جلسه هیئت دولت- چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
های مقرر برای اجرای حسابداری تعهدی به تصویب دولت رسید... مقرر برای اجرای کامل حسابداری تعهدی را به تصویب رساند...
کد خبر: ۴۶۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷


براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور تدوین شده توسط سازمان... حسابرسی در چهارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و... دارایی بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه نمایند تبصره- نحوه و... زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی حداکثر ظرف مدت سه...
کد خبر: ۱۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱


به استفاده از حسابداری تعهدی در صورت های مالی خود... خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل... حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه نمایند... حسابداری بخش عمومی شناسایی نمایند ...
کد خبر: ۱۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۸


به استفاده از حسابداری تعهدی در صورت های مالی خود... خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل... حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه نمایند... حسابداری بخش عمومی شناسایی نمایند ...
کد خبر: ۱۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۸