برچسب ها
برچسب: تسهیلات
دارایی برای طرحهای احداث قطار شهری متقاضی استفاده از تسهیلات...
کد خبر: ۱۴۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۲


در حوزه دستگاه و بخش های ذی ربط/بخشودگی سود تسهیلات...
تسهیلات افزایش سرمایه بانک­ها و تسویه بدهی­ های دولت اتخاذ... شد به موجب این تصمیم دولت با بخشودگی تسهیلات تا...
کد خبر: ۱۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹


از حوادث غیرمترقبه در کشور/ اصلاح پرداخت تسهیلات کمک هزینه...
پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به کارکنان ناجا اصلاح... شد هیئت وزیران مصوبه پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن... به تسهیلات ساخت و جعاله مسکن از سوی سازمان برنامه...
کد خبر: ۱۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


از حوادث غیرمترقبه در کشور/ اصلاح پرداخت تسهیلات کمک هزینه...
پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به کارکنان ناجا اصلاح... شد هیئت وزیران مصوبه پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن... به تسهیلات ساخت و جعاله مسکن از سوی سازمان برنامه...
کد خبر: ۱۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


از حوادث غیرمترقبه در کشور/ اصلاح پرداخت تسهیلات کمک هزینه...
اعتبار اختصاص داد مصوبه پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن... به کارکنان ناجا اصلاح شد هیئت وزیران مصوبه پرداخت تسهیلات... تأمین یارانه سود مربوط به تسهیلات ساخت و جعاله مسکن...
کد خبر: ۱۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


از حوادث غیرمترقبه در کشور/ اصلاح پرداخت تسهیلات کمک هزینه...
اعتبار اختصاص داد مصوبه پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن... به کارکنان ناجا اصلاح شد هیئت وزیران مصوبه پرداخت تسهیلات... تأمین یارانه سود مربوط به تسهیلات ساخت و جعاله مسکن...
کد خبر: ۱۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


در کشور/ اصلاح پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به...
ریال اعتبار اختصاص داد مصوبه پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید... تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به کارکنان ناجا را با... هدف تأمین یارانه سود مربوط به تسهیلات ساخت و جعاله...
کد خبر: ۱۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


از حوادث غیرمترقبه در کشور/ اصلاح پرداخت تسهیلات کمک هزینه...
ریال اعتبار اختصاص داد مصوبه پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید... تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به کارکنان ناجا را با... هدف تأمین یارانه سود مربوط به تسهیلات ساخت و جعاله...
کد خبر: ۱۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


از حوادث غیرمترقبه در کشور/ اصلاح پرداخت تسهیلات کمک هزینه...
ریال اعتبار اختصاص داد مصوبه پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید... تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به کارکنان ناجا را با... هدف تأمین یارانه سود مربوط به تسهیلات ساخت و جعاله...
کد خبر: ۱۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


از حوادث غیرمترقبه در کشور/ اصلاح پرداخت تسهیلات کمک هزینه...
ریال اعتبار اختصاص داد مصوبه پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید... تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به کارکنان ناجا را با... هدف تأمین یارانه سود مربوط به تسهیلات ساخت و جعاله...
کد خبر: ۱۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


از حوادث غیرمترقبه در کشور/ اصلاح پرداخت تسهیلات کمک هزینه...
ریال اعتبار اختصاص داد مصوبه پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید... تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به کارکنان ناجا را با... هدف تأمین یارانه سود مربوط به تسهیلات ساخت و جعاله...
کد خبر: ۱۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


در کشور/ اصلاح پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به...
ریال اعتبار اختصاص داد مصوبه پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید... تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به کارکنان ناجا را با... هدف تأمین یارانه سود مربوط به تسهیلات ساخت و جعاله...
کد خبر: ۱۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


در کشور/ اصلاح پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به...
ریال اعتبار اختصاص داد مصوبه پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید... تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به کارکنان ناجا را با... هدف تأمین یارانه سود مربوط به تسهیلات ساخت و جعاله...
کد خبر: ۱۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


در کشور/ اصلاح پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به...
ریال اعتبار اختصاص داد مصوبه پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید... تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به کارکنان ناجا را با... هدف تأمین یارانه سود مربوط به تسهیلات ساخت و جعاله...
کد خبر: ۱۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


در کشور/ اصلاح پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به...
ریال اعتبار اختصاص داد مصوبه پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید... تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به کارکنان ناجا را با... هدف تأمین یارانه سود مربوط به تسهیلات ساخت و جعاله...
کد خبر: ۱۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


در کشور/ اصلاح پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به...
ریال اعتبار اختصاص داد مصوبه پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید... تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به کارکنان ناجا را با... هدف تأمین یارانه سود مربوط به تسهیلات ساخت و جعاله...
کد خبر: ۱۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


در کشور/ اصلاح پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به...
ریال اعتبار اختصاص داد مصوبه پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید... تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به کارکنان ناجا را با... هدف تأمین یارانه سود مربوط به تسهیلات ساخت و جعاله...
کد خبر: ۱۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


در کشور/ اصلاح پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به...
ریال اعتبار اختصاص داد مصوبه پرداخت تسهیلات کمک هزینه خرید... تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن به کارکنان ناجا را با... هدف تأمین یارانه سود مربوط به تسهیلات ساخت و جعاله...
کد خبر: ۱۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


کد خبر: ۱۳۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


کد خبر: ۱۳۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵