برچسب ها
برچسب: آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
با توجه به اینکه ورود موقت رویه ای گمرکی است... در موادی از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ...
با توجه به اینکه ورود موقت رویه ای گمرکی است... در موادی از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی تبدیل... و همچنین التزام به قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی... پیشنهاد الحاق تبصره ای به مواد 82 و 87 قانون...
کد خبر: ۱۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹