امور دولت
هیئت وزیران به پیشنهاددبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش منتهی به اسفند ماه 1395را تصویب کرد.
مصوبه
هیئت وزیران در جلسه 18 /11 /1396 به پیشنهاددبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی صورت‌های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به 30 /12 /1395 را تصویب کرد .
مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تصمیم جلسه شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص صورت وضعیت طرح تملک دارایی های سرمایه ایی سازمان منطقه آزاد قشم را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تصمیم جلسه مورخ 96/10/11 شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو منتهی به اسفند ماه 1395 را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادیتصمیم شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار منتهی به اسفند ماه 1393 و 1394 و 1395 را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تصمیم شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تصمیم شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص تغییر ضریب بهای خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد کشور مطابق با سرزمین اصلی را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبارات قانون بودجه سال 1396 کل کشور به وزارت نیرو بمنظور جبران کاهش درآمد ناشی از حذف آب بهای کشاورزی در حوزه آبریز هراز را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار به منظورتأدیه بدهی ها و تعهدات سنواتی مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- را تصویب کرد.