امور دولت
برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، خدمت و رسمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا به شرط عمل متقابل مجاز است.
یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عائله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و باقیمانده آن توسط دولت مشروط بر اینکه به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت پوشش بیمه دیگری نباشند، تأمین می گردد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور تصویب کرد.
تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در سال 1396 به شرح جدول شماره (1) پیوست دفتر هیئت دولت است، ...
هرگونه هزینه ناشی از تمدید از جمله هزینه کارمزد تمدید ضمانت¬نامه و سود متعلقه سال قبل از تمدید، در صورت عدم پرداخت از سوی پیمانکاران و بنا به درخواست پیمانکاران در زمان تمدید تسهیلات، محاسبه و به حساب بدهی پیمانکاران منظور شده و ...
هیئت وزیران آقای محمود زمانی قمی را به عنوان استاندار یزد منصوب نمود
هیئت وزیران آقای اکبر بهنام جو رابه عنوان استاندار اردبیل منصوب نمود.
هیئت وزیران آقای محسن مهر علیزاده را به عنوان استاندار اصفهان منصوب نمود
- به منظور تحقق مأموریت‌های پیش‌بینی نشده و جبران بخشی از کسری‌های اجتناب‌ناپذیر کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی و واحدهای استانی مربوط جهت رسیدگی به پرونده‌ها و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر (مصرفی و غیرمصرفی) ...
ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شرح زیر برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری در قراردادهای زیر مجاز است.