امور دولت
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه قطعه (6) آزاد راه تبریز- ارومیه را تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 18 /11 /1396 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – صورت‌های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم را تصویب کرد.
مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تصمیم جلسه مورخ 96/10/11 شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند منتهی به اسفند ماه 1395 را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاددبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش منتهی به اسفند ماه 1395را تصویب کرد.
مصوبه
هیئت وزیران در جلسه 18 /11 /1396 به پیشنهاددبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی صورت‌های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به 30 /12 /1395 را تصویب کرد .
مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تصمیم جلسه شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص صورت وضعیت طرح تملک دارایی های سرمایه ایی سازمان منطقه آزاد قشم را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تصمیم جلسه مورخ 96/10/11 شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو منتهی به اسفند ماه 1395 را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادیتصمیم شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار منتهی به اسفند ماه 1393 و 1394 و 1395 را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تصمیم شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تصمیم شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص تغییر ضریب بهای خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد کشور مطابق با سرزمین اصلی را تصویب کرد