امور دولت
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز امضای موقت موافتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درخصوص مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور اصلاح اساسنامه شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی صدور مجوز مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه مربوط به خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه آزادراه اصفهان- شهرضا- ایزدخواست را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت ‏دیده ناشی از زلزله استان ایلام را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت‏ دیده ناشی از زلزله استان ایلام را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه قطعه (6) آزاد راه تبریز- ارومیه را تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 18 /11 /1396 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – صورت‌های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم را تصویب کرد.
مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تصمیم جلسه مورخ 96/10/11 شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند منتهی به اسفند ماه 1395 را تصویب کرد