امور دولت
هیئت دولت آقای موسی خادمی به عنوان استاندار لرستان منصوب نمود.
وزرای منتخب هیئت وزیران برای عضویت در شورای پول و اعتبار معرفی شدند.
وزرای منتخب هیئت وزیران برای عضویت در شورای پول و اعتبار معرفی شدند.
آقای محمدعلی نجفی به عنوان استاندار البرز انتصاب نمود.
هیئت دولت آقای علی محمد احمدی را به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد منصوب نمود
آقای محمدمهدی مروج الشریعه را به عنوان استاندار خراسان جنوبی نمصوب نمود.
آقای عبدالمحمد زاهدی را به عنوان استاندار قزوین منصوب نمود.
آقای فریدون همتی به عنوان استاندار هرمزگان منصوب نمود
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور تعیین اسماعیل تبادار بعنوان استاندار فارس را تصویب کرد.
کالاهای اهدایی موضوع نامه یادشده (سه دستگاه دیالیز JMS) از مصادیق بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387 – محسوب می‌شوند.