امور دولت
در جدول بند (1) تصویب نامه شماره 62924/ت54522هـ مورخ 24 /5 /1396، ردیف های مربوط به تعداد اسقاط خودروی فرسوده سواری تولید داخل حذف می شود.
بر اساس این مصوبه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کمیسیون سیاسی - دفاعی موضوع بند (6) ماده (6) اصلاحی آیین نامه داخلی هیئت دولت موضوع تصویب نامه شماره 111947/ت49506هـ مورخ 30 /5 /1392 و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود.
با تصویب هیئت دولت خانم فرزانه شرفبافی به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
براساس این مصوبه مبلغ تسهیم درآمد خدمات موضوع پروانه به صورت عمده فروشی سه درصد است. در صورتی که کارور (اپراتور) ماهواره ای طبق تأیید سازمان فضایی ایران، موفق به ثبت و قرارگیری ماهواره در موقعیت مداری به نام کشور شود، از یک درصد کاهش در تسهیم درآمد و در صورت استفاده از تولیدات و توانمندی های داخلی از یک درصد کاهش دیگر در تسهیم درآمد بهره مند خواهد شد.
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان سنجش آموزش کشور) مجاز است نسبت به خرید سه دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
هیئت دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور روسیه تعیین نمود.
هیئت وزیران متقاضیان دریافت پروانه ارایه خدمات مرکز تماس را ، به ازای معرفی و استخدام هر فرد مطابق با فهرست افراد معلول معرفی شده توسط سازمان بهزیستی کشور یا فهرست افراد جانباز را مشمول پنج درصد تخفیف در پرداخت مبلغ حق امتیاز صدور پروانه قرار داد
هیئت دولت عبدالکریم گراوند را بعنوان استاندار بوشهر منصوب نمود.
دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه اسناد خزانه اسلامی منتشر می نماید تا براساس تخصیص های اولویت‌دار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می‏‌پذیرد در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به خرید یکصد دستگاه خودروی سواری تولید داخل جهت ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان ها، از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.