امور دولت
وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس کارگروه تنظیم بازار و ساماندهی گندم، آرد و نان تعیین می‌شود
تأسیس دفتر نمایندگی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در قطر (دوحه) مجاز است.
وزارت امور اقتصاد و دارایی مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده اقدام نماید.
حسب مورد واژه ها یا عبارت‌های «ویزیت»، «فرانشیز»، «پاراکلینیک»، «PHD»، «CCU»، «RICU »، «BICU»، «MD-PHD»، «فلوشیپ»، «POSTCCU»، «ICU جنرال»، «PEDICU» و «N.I.C.U»، به ترتیب به عبارت‌های «ارزیابی و معاینه»، «خود پرداخت»، «پیراپزشکی...
انعقاد قرارداد مشارکت، حسب شرایط و مقتضیات اقتصادی حاکم و نظر سازمان، براساس هر یک از روش های مقرر در بندهای (الف) یا (ب) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و ...
هیئت وزیران آقای سیدعلی آقازاده به عنوان استاندار مرکزی منصوب نمود.
هیئت وزیران آقای سیدمناف هاشمی به عنوان استاندار گلستان منصوب نمود
هیئت دولت آقای محمد مهدی شهریاری به عنوان استاندار آذربایجان غربی نمصوب نمود.
براساس این تصویب نامه ،برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان به شرط عمل متقابل مجاز است.
هیئت دولت آقای بهمن مرادنیا را بعنوان استاندار کردستان منصوب نمود.