امور دولت
هیئت وزیران به منظور تأمین نیاز کشور به تخم مرغ به دلیل آنفلوانزای فوق حاد طیور و استمرار واردات آن ، حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی را اصلاح کرد.
مصوبه
هیئت وزیران در جلسه 26 /1 /1397 به پیشنـهاد وزارت نیرو تامین منابع مالی برای اجرای طرح های "استفاده بهینه از منابع آبی" و اعطای کمک های نقدی برای تعدیل آسیب های اقتصادی و معیشتی کشاورزان در حوضه زاینده رود را تصویب کرد.
لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی که به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برونسپاری برخی از خدمات دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور اصلاح تبصره (6) الحاقی به ماده (8) اصلاحی آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی را تصویب کرد
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش و قشم را تعیین کردند.
هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور را در روز چهارشنبه 23 فروردین 1397 تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (24) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (7) این قانون را به شرح زیر تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 8/ 1/ 97 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ، اصلاح آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری را تصویب کرد.
مصوبه