امور دولت
در ماده (15) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 46906/ت53401هـ مورخ 24 /4 /1396، عبارت "در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا ...
معاون اقتصادی رییس جمهور و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به ترتیب به ترکیب کمیسیون‌های اقتصاد و لوایح موضوع بندهای (1) و (5) ماده (6) اصلاحی آیین نامه داخلی هیئت دولت موضوع تصویب نامه شماره 111947/ت49506هـ مورخ 30 /5 /1392 و اصلاحات بعدی آن اضافه می شوند
افتتاح دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در چارچوب متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، ظرف سه سال از تاریخ...
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به امضای موقت موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه در چارچوب...
در ردیف (1) جدول بند (2) تصویب‌نامه شماره 37633/ت 54400 هـ مورخ 1 /4 /1396،عبارت "تخلف درخصوص اقدام به انجام رویه‌های ضدرقابتی" به عبارت "تخلف از تعهدات...
در تبصره ماده (7) آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 34876/ت54388هـ مورخ 27 /3 /1396 عبارت " / وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تشخیص...
وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (2) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی – مصوب 1394 - ، نسبت به انجام مذاکره ...
متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (21) الحاقی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع تصویب نامه شماره 28692/ت 52883هـ مورخ 11 /3 /1396 الحاق می شود.
در ماده (5) الحاقی به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه
وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و ...