امور دولت
با توجه به طولانی بودن فرآیند صدور کارت هوشمند ملی برای آحاد جامعه و جایگزینی آن با کارت شناسایی ملی، هیئت وزیران با تمدید اعتبار کارت های شناسایی ملی تا پایان سال 1397 موافقت نمود.
مصوبه
هیئت وزیران تصویب‌نامه شماره 165407/ت53930هـ مورخ 25 /12 /1395 ، در خصوص نحوه تعیین قیمت نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان را برای سال 1397 تمدیدکرد.
با تصویب افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 97، پرداختی به هیچ یک از کارکنان دولت در سال 97 از مبلغ 12 میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
با تصویب هیئت وزیران، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1397، به میزان 10 درصد نسبت به سال 1396 افزایش یافت.
هیئت وزیران با توجه به مصوبات شصت و نهمین و هفتادمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور ،تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی درسال 1397 را تصویب کرد.
هیئت وزیران با توجه به مصوبات شصت و نهمین و هفتادمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور ،تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی درسال 1397 را تصویب کرد.
هیئت وزیران با توجه به مصوبات شصت و نهمین و هفتادمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور ،تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش عمومی غیر دولتی درسال 1397 را تصویب کرد.
صادرات هرگونع قیر به جز قیر معدنی و قیر صادراتی از محل ورود موقت موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی با موافقت وزارت نفت امکان پذیر شد.
شصت و نهمین و هفتادمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور در خصوص افزایش تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خیریه در سال 1397 تشکیل شد.
هیئت وزیران در جلسه 9 /2 /1397بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه آزاد راه بیستون- کرمانشاه- حمیل و قزانچی- کرمانشاه را تصویب کرد.