کمیسیون سیاسی، دفاعی
با توجه به ورود یک و نیم میلیون نفر گردشگر عراقی و پیش‏بینی ورود تعداد بیشتری در سال‏ های آتی به کشورمان از مرز یادشده و همچنین با توجه به وجود ظرفیت‏ های مناسب در حوزه مسافری و پتانسیل لازم برای...