کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری
هیئت وزیران در جلسه 27 /1 /1396 به پیشنهاد شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره­ های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ­ها و به استناد ماده (7) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره­ های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ­ها و مراکز آموزش­ عالی کشور – مصوب 1394- آیین­ نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.
ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری به شرح زیر تعیین می شود: الف – اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری: متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازرگانی، اطلاعات، معاون برنامه ریزی و...