کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
بر اساس این برنامه، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی ایران به شماره 4904، در نقاط مختلف با بازه های زمانی متفاوت و تا تاریخ 1 /1 /1400 در تمام شهرهای کشور و در تمام جایگاه‌های کشور اجرا می شود .
سازمان برنامه و بودجه اعلام داشته است ،تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای مشاور و پیمانکار براساس آیین نامه های متفاوت و توسط مراجع متعدد می تواند باعث نابسامانی در این امر حاکمیتی برای شرکتها متقاضی و دولت گردد و از سوی دیگر موجب تحمیل هزینه اضافی به بودجه طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای خواهد شد.
وزارت کشور اعلام نموده است: از آنجا که سازمان بهشت زهرا(س) شهرداری تهران جهت تمشیت امور مربوط به متوفیان در طول سال و به منظور ارائه خدمات مناسب و...