کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت بررسی آیین نامه اجرایی "برنامه مدیریت سبز" دوشنبه 11 تیر به ریاست داود آرین معاون کمیسیون و به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.
براساس تبصره (1) بند (1) ماده (7) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آن ها به موجب آیین نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه می شود. در این راستا نهادهای فوق، آیین نامه یادشده را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
براساس ماده (17) مصوبه هیئت وزیران، واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری- صنعتی با لحاظ معافیت های مربوط، منوط به رعایت مفاد تصویب نامه مذکور می باشد. شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در راستای صیانت از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و با هدف تسهیل در روند سرمایه گذاری، درخواست حذف ماده (17) آیین نامه یادشده را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
براساس ماده (60) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد،آیین نامه اجرائی این قانون به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد به تصویب هیئت وزیران می رسد. لذا در این راستا سازمان فوق، آیین نامه یادشده را در 33 ماده جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
براساس ماده (47) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه در طرح های خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند. در این رستا وزارت نفت، آیین نامه اجرایی ماده فوق را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت رسیدگی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان "ساماندهی بافت های صنعتی شهرستان پردیس استان تهران" و بررسی موضوع "صدور پروانه بهره برداری 5 قطب صنعتی مورد اشاره به عنوان شهرک های صنعتی صنفی غیردولتی در محدوده شعاع 120 کیلومتری تهران" چهارشنبه 30 خرداد به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.
براساس بند (ز) ماده (38) برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت، موظف به تدوین آیین نامه اجرایی "برنامه مدیریت سبز" می باشند. لذا در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست، آیین نامه اجرایی مذکور را با همکاری وزارت نیرو جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
از آنجاییکه شهرداری ها از ارایه هرگونه خدمات شهری به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور معاف هستند و تمامی ساختمان های اداری، آموزشی، پژوهشی، رفاهی و دانشجویی و زیرساخت های مربوط از قبیل خیابان، فضای سبز و بلوارها این مؤسسات توسط خود آن ها احداث می گردد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پیشنهاد معافیت این مجموعه از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری را به هیئت دولت ارایه نموده است.
در راستای اجرای اصل (138) قانون اساسی و مطابق با تبصره (5) ماده (6) قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست، درخواست دریافت تأییدیه فنی و ایمنی شناورهای با موتور دو زمانه را که به پیشنهاد مشترک این سازمان و وزارت راه و شهرسازی تهیه گردیده است جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
پس از اعلام ممنوعیت تولید و شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری از سوی هیئت وزیران درراستای اجرای برنامه های جامع کاهش آلودگی هوا، برخی شرکت های تولید کننده این محصولات به دلیل عدم اطلاع و اعلام لیست موجودی موتورهای خود به انجمن سازندگان موتورسیکلت و شرکت های مربوطه، موفق به شماره گذاری تعدادی از تولیدات خود نگردیدند لذا برای جلوگیری از تبعات اجتماعی و بروز مشکلات و مساعدت برای تداوم فعالیت این شرکت ها وزارت کشور، پیشنهادی را جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.