کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
هیئت دولت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی ، خیریه و موسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396 را تعیین کرد.
هیئت وزیران سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر برای ویزیت سرپایی اعضای هیئت علمی، پزشکان درمانی و کارکنان غیر پزشک دارای دکترای تخصصی (PhD) هیئت علمی و غیر هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به صورت دو برابر به شرج چداول ضمیمه را تصویب کرد.
کارشناسان ارشد و PhD پروانه‌دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و PhD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد
افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا...
سازمان اداری و استخدامی کشور با عنایت به تغییر شرایط هزینه های زندگی در کشورهای مختلف و با توجه به درخواست دستگاه های اجرایی دیگر مبنی بر اصلاح ارقام پرداختی فوق العاده اشتغال خارج از کشور، همچنین به منظور هماهنگی و ایجاد رویه واحد در کلیه دستگاه های اجرایی، پیشنهاد یاد شده راجهت تصویب به هیئت دولت ارایه نمود.
تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال 1396 مطابق فهرست تأیید شده دفتر هیئت دولت تعیین می شود
میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی، (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی ، (فرانشیز) پرداختی بیماران سرپایی برای خدمات پاراکلینیک تعیین شد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور قیمت گذاری و تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفتن داروهای بیولوژیک در درمان بیماری های روماتیسمی را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور در خصوص پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تصمیمات شصت و چهارمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور را تصویب کرد