کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
پیشنهاد شورای عالی استان‌ها در خصوص اصلاح اصلاح مواد (۴) و (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورا‌های اسلامی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مطرح شد، اما مورد موافقت قرار نگرفت.
آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شد.
هیئت وزیران به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اساسنامه صندوق کارآفرینی امید را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، آیین نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیرو‌های مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سازمان‌های تابع یا وابسته به آن‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۹۷/ت ۲۱۴۷۵ هـ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۹ را اصلاح نمود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 پیشنهاد اصلاح و افزایش تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی را برای بررسی در دفتر هیئت دولت تهیه نمود.
پیشنهاد وزارت کشور پیشنهاد داده "کارگروه کارت هوشمند" به ریاست سازمان ثبت احوال کشور و عضویت نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نهاد ریاست جمهوری، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شود.
وزارت کشور پیشنهاد اصلاح درصد فوق العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها در سطوح مختلف را به هیئت دولت ارسال کرده که در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت در حال بررسی است.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۸۲۱۱/ت ۴۵۳۳۸ ک. مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۰ را اصلاح نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- همترازی معاونان سازمان ملی استاندارد ایران با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور (با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان - مصوب ۱۳۹۶- میزان کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیردولتی در سال ۱۳۹۷ را تصویب کرد.