کمیسیون اقتصاد
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قالب آسیب شناسی نظام بانکی، عملکرد سیاستگذار پولی و اعتباری در ایران را بررسی کرد.