کمیسیون اقتصاد
در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افزایش کمک هزینه کارگران به تصویب رسید.
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص حذف الزام خرید پانل‌های ساخت داخل برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت بالا در کمیسیون اقتصاد مطرح و تایید آن منوط به تشکیل کارگروهی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و و دارایی و بررسی آن شد.