کمیسیون اقتصاد
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص حذف الزام خرید پانل‌های ساخت داخل برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت بالا در کمیسیون اقتصاد مطرح و تایید آن منوط به تشکیل کارگروهی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و و دارایی و بررسی آن شد.
براساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور به دولت اجازه داده شده در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد به‌ صورت جمعی - خرجی تسویه کند.