مطابق تصویب نامه مورخ 13/4/1384 ، وزارت صنایع و معادن مجاز شد نسبت به برقراری فوق العاده بهره وری متناسب با اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولت ها ،سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز برای کارکنان ستاد وزارتخانه و کارکنان واحد های استانی اقدام نماید.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد تبصره (3) ماده (57) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- تصویب کرد یک معاونت به معاونت های وزارت جهادکشاورزی، مشروط به عدم افزایش پست سازمانی و ...
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- تصویب کرد سقف حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می یابد
طبق آخرین آمار رسمی که توسط مرکز آمار ایران در سال 1383 ارائه شده ، حدود 10 میلیون نفر از جمعیت کشور در آن زمان زیر خط فقر قرار داشتند و اگرچه در سال 84 هیئت وزیران مصوبه ای با عنوان "سند کاهش فقر" را تصویب کرد ، اما شواهد نشان می دهد نه تنها سند یاد شده تأثیر قابل توجهی در کاهش این معضل نداشته بلکه روز به روز بر تعداد افراد فقیر افزوده شده است به نظر شما با وجود تمایل و تلاش نظام در جهت کاهش نابرابری های اجتماعی ، چه عواملی موجب گسترش بی رویه فقر و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه ایران می شود؟