طبق آخرین آمار رسمی که توسط مرکز آمار ایران در سال 1383 ارائه شده ، حدود 10 میلیون نفر از جمعیت کشور در آن زمان زیر خط فقر قرار داشتند و اگرچه در سال 84 هیئت وزیران مصوبه ای با عنوان "سند کاهش فقر" را تصویب کرد ، اما شواهد نشان می دهد نه تنها سند یاد شده تأثیر قابل توجهی در کاهش این معضل نداشته بلکه روز به روز بر تعداد افراد فقیر افزوده شده است به نظر شما با وجود تمایل و تلاش نظام در جهت کاهش نابرابری های اجتماعی ، چه عواملی موجب گسترش بی رویه فقر و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه ایران می شود؟