امور اجتماعی و دولت الکترونیک
تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال 1396 مطابق فهرست تأیید شده دفتر هیئت دولت تعیین می شود
میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی، (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی ، (فرانشیز) پرداختی بیماران سرپایی برای خدمات پاراکلینیک تعیین شد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور قیمت گذاری و تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفتن داروهای بیولوژیک در درمان بیماری های روماتیسمی را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور در خصوص پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تصمیمات شصت و چهارمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور را تصویب کرد
451 - 460 of 677
جلسات کمیسیون