در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت، که با حضور وزرا و معاونان رئیس جمهور برگزر شد، پیشنهادهای «تعطیلات زمستانی مدارس کشور» و برنامه «دوباره مردم» مورد بررسی قرار گرفت.
با تشخیص کمیسیون تخصصی امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص«تعیین فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال، موضوع جزء (1) بند (ه) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مقرر شد این موضوع در کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور با در نظر گرفتن معیارهای مناسب بررسی و نتیجه ظرف دو هفته به دبیر خانه کمیسیون ارایه شود.
جلسه تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک جهت رسیدگی به آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور (بیمه کلیه مشترکان برق و گاز) در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، یکشنبه 26 فروردین ماه 1397 در محل نهاد ریاست جمهوری به ریاست دکتر جمشید انصاری معاون رییس جمهور و با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط تشکیل شد.