امور اجتماعی و دولت الکترونیک

کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
آیین نامه سامانه مطالبات عمومی ایرانیان در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت به تصویب رسید و برای تصویب نهایی آماده طرح در هیئت وزیران است.
هیئت وزیران به منظور یکسان سازی مقررات استخدامی نیروهای مسلح و ایجاد وحدت رویه بین کارکنان خرید خدمت، آیین نامه اجرایی قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را اصلاح نمود.
معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه «تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری خانواده شاهدان و ایثارگران» را برای اجرای به دستگاه‌ها ابلاغ نمود.
اسحاق جهانگیری، آیین نامه اختصاص نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، سازمان بسیج دانش آموزی و سازمان دانش آموزی را برای اجرا ابلاغ کرد.
اعضای کمیسیون اجتماعی با بازگشت آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دستگاه‌های ذی ربط برای بازنگری مجدد و تکمیل آن موافقت نمودند.
هیئت وزیران به منظور ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص باز اجتماعی شدن محکومان را ابلاغ کرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور «آیین نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه کشور، موضوع پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور» را برای بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارسال نموده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی تشکیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور برای معلولان را مشتمل بر ۱۶ ماده ابلاغ نمود.
معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه موضوع نظام رتبه‌بندی معلمان را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و  دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت، آیین نامه اجرایی ماده (۶۹) قانون خدمات جامع رسانی به ایثارگران با موضوع تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری خانواده شاهد و ایثارگران برای حضور مؤثر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به تصویب رسید.