کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد تبصره (3) ماده (57) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- تصویب کرد یک معاونت به معاونت های وزارت جهادکشاورزی، مشروط به عدم افزایش پست سازمانی و ...
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- تصویب کرد سقف حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می یابد
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نموده است نظام پرداخت در اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف رفع تبعیض ها و نابرابری ها در پرداخت حقوق کارکنان دولت و ایجاد یک نظام هماهنگ تنظیم و...
زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است که پس از ابلاغ سیاست های کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری، لازم بود مفاد لایحه ترکیب اعضاء و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت که سال 1392 از مجلس مسترد شده بود به منظور هماهنگی با سیاست های مزبور به...
لایحه "اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان" که به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان در جلسه 10 /11 /1395 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می ­شود.
بنیاد شهید و امور ایثارگران با عنایت به اینکه سازمان تأمین اجتماعی تمامی کسورات حق بیمه سنوات ارفاقی بر مبنای (1/1) برابر و سایر هزینه های مربوط به بازنشستگی پس از موعد و افزایش حق مستمری را از دولت وصول یا مطالبه نموده است با توجیهاتی به شرح زیر متن پیشنهادی ابلاغیه را برای سیر مراحل تصوب ارایه نموده است.
هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 120859 مورخ 10 /7 /1395 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
وزارت کشور با توجه به حکم ماده (42) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 /02 /1395 در خصوص تهیه آیین نامه اجرایی ماده مذکور آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را که با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه‌ شده ااست را جهت طی مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است.
بر اساس قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب - 10 /06 /1395 - ، وزارت ورزش و جوانان پیش نویس اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک را که با همکاری مشترک با کمیته ملی پارالمپیک تهیه گردیده است را جهت طی مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است.
آخرین پیشنهادهای در دست بررسی