امور اجتماعی و دولت الکترونیک
وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن و شركت بازآفريني شهري ايران را به هیئت دولت ارائه نموده است.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساسنامه صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي افراد داراي معلوليت را به تصویب رساند.
هیئت دولت، مصوبه مربوط به کاهش فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان دستگاه های اجرایی را ابلاغ کرد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، «آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» اصلاح شد.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مربوطه، لايحه قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت فوق را به هیئت دولت ارائه نموده است.
هیئت دولت در راستای تکلیف مندرج در قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و قانون بودجه سال 1399 کل‌کشور، آیین نامه فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال را تعیین کرد.
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری، آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی کشور را به هیئت دولت ارائه نموده است.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ابلاغ شد.
جلسات کمیسیون