امور اجتماعی و دولت الکترونیک

کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیشنهاد معافیت ۲۰ درصدی از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را در کارگاه‌هایی که از نیروی کار زنان سرپرست خانوار استفاده می کنند به دولت ارائه نموده است.
با تصویب هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، مخبرانی که ماموران سازمان حفاظت محیط زیست را در جریان تخلفات زیست محیطی قرار دهند، پاداش مالی دریافت می‌کنند.
 هیئت وزیران در جلسه روز ۱۵ اسفند ۱۳۹۷، تمدید مصوبه واگذاری اختیارات دستگاه‌های اجرایی به واحد‌های متناظر استانی را تصویب کرد.
کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی آیین نامه پیشنهادی ماده (۲۵) قانون حمایت از معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ است.
کمیسیون اجتماعی دفتر هیئت دولت به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی آیین نامه پیشنهادی ماده (۱۳) قانون حمایت از معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ با موضوع پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان بخش غیردولتی و بیمه سهم خویش فرمایی افراد دارای معلولیت است.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، آیین‌نامه اجرایی این تبصره با موضوع سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی را تصویب کرد.
هیئت وزیران به استناد تبصره (۳) ماده (۷۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، آیین‌نامه مراحل صدور گواهی غربالگری ژنتیک و میزان کمک برای آزمایش ژنتیک را تصویب کرد.
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران را به دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد شورای عالی استان‌ها در خصوص اصلاح اصلاح مواد (۴) و (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورا‌های اسلامی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مطرح شد، اما مورد موافقت قرار نگرفت.