کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
هیئت وزیران به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اساسنامه صندوق کارآفرینی امید را تصویب کرد.
مصوبه
براساس قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران _مصوب سال 1395_ به‌ منظور ایجاد زمینه ‌های لازم برای شرکت قهرمانان و ورزشکاران جانباز و معلول در مسابقات مختلف و نیز توسعه ورزش در بین اقشار مختلف جامعه مذکور، کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک منتزع شد. در همین راستا وزارت ورزش و جوانان، نسخه پیشنهادی اساسنامه کمیته ملی المپیک را جهت طرح و تصویب در هیأت دولت ارائه نموده است.
بر اساس ماده (72) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرائی، برنامه‌ریزی‌ راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی موظف به تبعیت از سیاست ‌های وزارت مذکور می باشند. بر اساس بند پ قانون فوق، فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور به وسیله سازمان غذا و دارو، حداکثر هر سه ماه یک‌ بار تدوین و منتشر می‌گردد و تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده،‌ تخلف محسوب می شود. بر اساس تبصره (1) آیین‌نامه‌ اجرائی این بند، در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت یادشده تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
به دلیل تغییر در شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و جا به جایی نیروی کار بین دستگاه های اجرایی دولتی یا خصوصی و ضرورت سهولت تغییر وضعیت شاغلان به اقتضای شرایط محیط کار و همچنین با توجه به اینکه سوابق بیمه ای بیمه شدگان در احراز شرایط برقراری تعهدات صندوق ها و در نتیجه وضع معیشتی خود و خانواده ایشان اهمیت دارد، لازم است قوانین و مقررات به نحوی برقرار شوند که از تضییع حقوق آنها به هنگام جا به جایی، جلوگیری و در عین حال ضوابط بیمه ای صندوق ها رعایت شود.
به استناد مفاد ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، استانداران، ریاست شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها را برعهده دارند. ریاست استانداران بر شورا به لحاظ ماهیت حقوقی به عنوان نماینده عالی دولت در استان ها می باشد. با عنایت به تاکیدات وزارت کشور مبنی بر تقویت نقش و جایگاه استانداری ها در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها در لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نیز به دلیل عدم پیش بینی حضور نماینده ای برای نهادهای فوق به عنوان یک دستگاه مستقر اجرایی در عضویت شورا، وزارت مذکور در قالب ارایه لایحه پیشنهادی، درخواست اصلاح ماده (31) قانون مورد اشاره را نموده است.
مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری بر مبنای درخواست وزارت کشور و کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت درخصوص انجام مطالعه ای پیرامون موضوع واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری از سوی دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر استانی، اقدام به سفارش انجام مطالعه ای با عنوان "شناسایی وظایف و اختیارات قابل تفویض به استان ها" برمبنای مصاحبه با 200 نفر از مدیران برجسته ملی و استانی و تعدادی از اساتید دانشگاه نموده است.
بر اساس بند (ت) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده (18) قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور تعیین، تدوین یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان، در مواردی که نیاز به رای کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی آنها با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامت روحی، جسمی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه، براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام می نماید.
هیئت وزیران در جلسه 1 /11 /1396 به پیشنهاد شماره 100 /20 /20027 /96 مورخ 22 /3 /1396 وزارت نیرو و به استناد ماده (27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384- تصویب کرد.
بر اساس اصلاح تصویب نامه موضوع تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز درمانی خیریه در سال1396، در مورد تعرفه خدمات پزشکی مؤسسات خیریه، پیشنهاد شده تعرفه این مؤسسات با تعرفه خدمات بخش خصوصی درج شود.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اساسنامه سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور را تصویب کرد