یکی از تنگناهای مزمن اقتصاد ایران پایین بودن میزان رشد سرمایه گذاری و رشد تولید است و این روند باعث کم شدن درآمدها و همچنین گسترش بیکاری و فقر شده است
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قالب آسیب شناسی نظام بانکی، عملکرد سیاستگذار پولی و اعتباری در ایران را بررسی کرد.