اقتصاد
یکی از تنگناهای مزمن اقتصاد ایران پایین بودن میزان رشد سرمایه گذاری و رشد تولید است و این روند باعث کم شدن درآمدها و همچنین گسترش بیکاری و فقر شده است
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قالب آسیب شناسی نظام بانکی، عملکرد سیاستگذار پولی و اعتباری در ایران را بررسی کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان اینکه بهبود شاخص های ده گانه سهولت انجام کسب و کاربانک جهانی و ارتقای جایگاه بین المللی کشور در این حوزه و همچنین حذف یا ساده سازی قوانین و مقررات پیچیده و بازدارنده ، نبازمند همکاری دستگاه های متولی این حوزه است ضمن بررسی تجارب ...
681 - 687 of 687