«دبیر هیئت دولت» در رأس ساختار سازمانی دفتر هیئت دولت دولت قرار دارد؛ «مدیر کل حوزه دفتر دبیر هیئت دولت»، «مرکز خدمات مدیریت» و دو «معاونت امور دولت» و «معاونت مطالعات کاربردی» نیز به همراه مشاوران دبیر هیئت دولت و هفت کمیسیون اقتصاد، امور اجتماعی و دولت الکترونیک، فرهنگی، امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، لوایح، سیاسی - دفاعی و علمی، تحقیقاتی و فناوری از زیر مجموعه‌های هیئت دولت هستند.
پشتیبانی دبیرخانه ای و امور مربوط به تصدی اسناد،ثبت، ضبط، نگهداری و بازیابی اطلاعات اسناد ارسالی پیشنهادهای ارجاعی به دفتر هیئت دولت با بهره گیری از سامانه های مدیریتی و اداری پیشرفته .
رییس جمهوری در جلسات هیات دولت با اجماع اعضا تصمیم می گیرد
ماده ۱- جلسه هیأت دولت با حضور دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت دولت رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر‌خواهد بود. ماده ۲- اشخاص زیر حق حضور دائم در هیات دولت را دارند: رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزراء،معاون امور حقوقی ...