معرفی دفتر هیئت دولت

تشریح فرایند‌های دفتر هیئت دولت در راستای تحقق دولت الکترونیک با حضور وزیر ارتباطات
وزیر ارتباطات به منظور آشنایی با سامانه‌های ارتباطی دفتر هیئت دولت با دستگاه‌های اجرایی در جریان فعالیت‌های اجرایی این دفتر در راستای تحقق دولت الکترونیک قرار گرفت.
پشتیبانی دبیرخانه ای و امور مربوط به تصدی اسناد،ثبت، ضبط، نگهداری و بازیابی اطلاعات اسناد ارسالی پیشنهادهای ارجاعی به دفتر هیئت دولت با بهره گیری از سامانه های مدیریتی و اداری پیشرفته .
ماده ۱- جلسه هیأت دولت با حضور دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت دولت رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر‌خواهد بود. ماده ۲- اشخاص زیر حق حضور دائم در هیات دولت را دارند: رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزراء،معاون امور حقوقی ...