از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره قانون:
عنوان:
تاریخ ارسال لایحه:
رئیس جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابجایی ها (مورخ دهم شهریور ۱۳۴۹) را برای اجرا به دستگاه اجرایی ذی ربط ابلاغ کرد.
رئیس جمهور قانون موافقتنامه خدمات (سرویس های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت را جهت اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کرد.
رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
رئیس جمهور قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را برای اجرا، به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ کرد.
رئیس جمهور قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را برای اجرا به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ کرد.
رئیس جمهور قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط ابلاغ کرد.
رئیس جمهور قانون تفسیر تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تسری عنوان مدرک تحصیلی «کارشناسی» به مدرک «کارشناسی معادل» را برای اجرا به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ کرد.
رئیس جمهور قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی را به وزارت خانه های نیرو، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای برنامه و بودجه کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.
لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخصوص ارتباط بین المللی راه آهن» با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
رئیس جمهور، لایحه اصلاح قانون «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه ‏های کشور» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
    1 صفحه