وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد بازنگری و افزایش تعرفه‌های خدمات بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای را جهت سیر مراحل تصویب در هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیر دولتی در سال ۱۳۹۷، موضوع ماده (۷) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷ را به هیئت دولت ارائه کرد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به مستثنی بودن واردات آمبولانس از شرط اسقاط خودرو فرسوده، درخواست معافیت سایر خودروهای سازمان اورژانس را از این شرط ارایه نموده است.
پیش نویس آیین نامه اجرایی جزء (۲) بند (ز) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در خصوص شمول بخشی از خدمات دارویی و درمان بیماران نازایی و خاص در بیمه پایه سلامت با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور به هیئت دولت رسید.
از آنجاکه استان خوزستان، پذیرای حجم زیادی از مسافران و کاروان های زیارتی از نقاط مختلف کشور می باشد وجود خودروهای امدادی با تجهیزات مناسب در لحظات ارائه خدمات اولیه اورژانسی پیش بیمارستانی و انتقال بیماران و حادثه دیدگان ضروری می باشد. لذا در این راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درخواست صدور مجوز تأمین تعداد 10 دستگاه آمبولانس را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارایه نموده است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال 1397 را برای تصویب هیئت وزیران به هیئت دولت ارائه نمود.
به موجب ماده (82) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- دولت مجاز به تغییر دستگاه اجرايي تمام يا پروژه‌هايي از طرح هاي تملك دارايي­هاي سرمايه‌اي ملي مندرج در قوانين بودجه سالانه براساس پيشنهاد وزير ذي‌ربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باطرح توجیهاتی درخواست اصلاح تبصره ماده (2) تصویب نامه صدر الذکر را مبنی بر اینکه علاوه بر کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،کارشناسان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان مرجع اظهار نظر اضافه شود ارایه نموده است.
بر اساس مصوبه شصت و يكمين جلسه شورايعالي بيمه خدمات درماني كشور، پوشش بيمه اي به هزينه‏ هاي پيوند كبد، قلب، ريه، روده، پانكراس و مغز استخوان...
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380- ، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود وجوهي را در ازاء صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو...
جلسات کمیسیون