موضوعات در حال بررسی
وزارت راه و شهر سازی به منظور معافیت این وزارت از پرداخت هزینه‌های دادرسی، پیشنهاد اصلاح ماده (۲۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت جهاد کشاورزی درخواست صدور مجوز فروش تعدادی از املاک املاک سازمان جهاد کشاورزی واقع در استان‌های تهران و خراسان رضوی را به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی به منظور تقویت فرآیند نوسازی خودرو‌های فرسوده، پیشنهاد واریز مبلغ ۱۵ میلیون ریال به ازای ورود هر دستگاه خودرو بابت دریافت خدمات از سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت را به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد صدور مجوز مستثنی شدن خانه های سازمانی گمرکات کشور از شمول فروش خانه های سازمانی، موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی و و حمایت از تولید و عرضه مسکن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به کمیسیون لوایح دولت ارایه کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی به منظور تأمین اعتبارات لازم بابت اجرای افزایش بهره وری و عدالت در نظام پرداخت کارکنان، متقاضی صدور مجوز فروش تعدادی از املاک سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی شده است.
با توجه به نقش سازمان ملی استاندارد در حوزه انرژی، درخواست عضویت این سازمان در شورای عالی انرژی برای سیر مراحل بررسی و تصویب به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه شده است.
وزارت نیرو به منظور حفظ و امکان استفاده بهینه از توان و ظرفیت پیمانکاری کشور، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات، موضوع ضوابط، موازین و معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران را جهت سیر مراحل تصمیم گیری به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت نیرو پیشنهاد افزایش تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی موارد خاص مانند کشتی ها، شناورها، تانکر‌های خدماتی و ... به میزان ۱۵ درصد از ابتدای سال ۱۳۹۹ توسط هیئت مدیره شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان را جهت سیر مراحل تصمیم گیری به هیئت دولت ارسال کرده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به ضرورت ارتقا جایگاه نهادی آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی کشور به ویژه در استان‌ها پیشنهاد نموده تا اصلاح آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی توسعه استان و ایجاد «کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست، توسعه متوازن و پایدار» در دستورکار هیئت وزیران قرار بگیرد.
وزارت جهاد کشاورزی درخواست نموده تا بخشودگی اصل، سود و فرع تسهیلات پرداختی به خسارت دیدگان ناشی از سیل به مجتمع‌های پرورش میگوی گواتر (سایت جنوبی) در استان سیستان و بلوچستان دردستور کار هیئت دولت قرار بگیرد.
161 - 170 of 780
جلسات کمیسیون