سازمان برنامه و بودجه کشور «آیین نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه کشور، موضوع پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور» را برای بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارسال نموده است.
وزارت دادگستری به منظور انجام الکترونیکی استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی و در اجرای تبصره بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، پیش نویس آیین نامه اجرایی درگاه الکترونیک استعلامات قضایی را ارائه نموده است.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح لایحه الحاق یک بند به ماده (۲) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال، مصوب ۱۳۷۷، موضوع عضویت وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در شورای‌عالی یادشده را ارائه نموده است.
به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، افزودن وزیر ورزش و جوانان به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت بررسی می‌شود.
پیشنهاد وزارت کشور پیشنهاد داده "کارگروه کارت هوشمند" به ریاست سازمان ثبت احوال کشور و عضویت نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نهاد ریاست جمهوری، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شود.
آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (38) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه های بهداشت، تعاون، آموزش و پرورش و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به منظور افزایش جنبه اصلاحی و بازدارندگی مجازات حبس و بهبود محیط زندانها تهیه شده است.
وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور، پیش‌‌نویس اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری، موضوع بندهای (1، 2، و 4) ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را برای بررسی و تصویب در هیئت وزیران تدوین کرده است.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری متن اصلاحیه تصویب نامه هیئت وزیران با موضوع آیین نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را برای بررسی و تایید به هیئت دولت ارائه نمود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی را اصلاح و با عنوان جدید «آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان» تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.
جلسات کمیسیون