شهرداری تهران، پیشنهاد صدور مجوز استفاده از کارخانه سیمان ری را به منظور مرمت، بازسازی و تبدیل به موزه صنعت سیمان و مجموعه گردشگری با کاربری‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تنظیم سند جامع مدل سازی اطلاعات ساختمان، آیین نامه اجرایی پیشنهادی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
سازمان ملی استاندارد ایران، درخواست واگذاری حق بهره برداری از ملکی متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع در تهران را که در سال ۱۳۹۶ و با مساعدت وزیر وقت وزارت مذکور بر اساس صورتجلسه فی ما بین به این سازمان واگذار شده بود جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت کشور به منظور رفع معضلات پیش روی اتوبوسرانی‌های شهری کشور و تعیین تکلیف نحوه واگذاری اتوبوس‌های جدید یا بازسازی شده به بخش خصوصی، پیشنهادی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت کشور به منظور رفع مشکلات در زمینه توسعه و بهبود پایانه‌های مسافری و فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، پیشنهادی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور، درخواست صدور مجوز فروش ساختمان مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
نظر به سیاست توسعه شهری ریل پایه در وزارت راه و شهرسازی و با عنایت به تکالیف قانونی درخصوص توسعه حمل و نقل ریلی در کشور، وزارت فوق، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست تغییر عنوان "شهرک صنعتی فراشبند" به "ناحیه صنعتی روستایی فراشبند" را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
مؤسسه توسعه متوازن اقتصاد ایرانیان، طرح مسکن پیشگام را به عنوان مبنای شکل دهی جریان بزرگ نوسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری کشور جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه کرده است.
وزارت ورزش و جوانان درخواست واگذاری مجوز بهره برداری و نگهداری از ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان را به هیئت دولت ارائه نمود.
جلسات کمیسیون