وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح بنا به دلایل زیر پیشنهاد اصلاح اساسنامه فعلی شرکت سهامی باتری سازی نیرو را با توجه به تنوع منبع تأمین انرژی به هیئت دولت ارایه نمود.
قرارگرفتن کشور در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، هدفی است که در چشم‌انداز 20 سالة کشور تا سال 1404 تعیین شده است.
با استناد بر "سند چشم انداز 20 ساله کشور" مهمترین هدفی که در حوزه علم و فناوری کشور ترسیم شده است، دستیابی ایران به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه از منظر تحقق اقتصاد ...
جلسات کمیسیون