کشورهای عراق،افغانستان،پاکستان و لبنان برای مدت یکسال به عنوان کشورهای دارای شرایط ویژه برای پرداخت فوق العاده خاص، تعیین و پرداخت فوق العاده مذکور به...
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در جلسه مورخ 6 /5 /1395 هیئت وزیران مطرح و بررسی روش‌های قیمت‌گذاری شرکت‌ها و ...
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر فرصت های پیش‌آمده در شرایط پسابرجام و لزوم فراهم نمودن بسترهای لازم جهت توسعه و گسترش فعالیت های معدنی، سهولت واگذاری معادن به تولیدکننده واقعی، اخذ به موقع و مناسب حقوق دولتی معادن و...
براساس بند یک جدول پیوست تصویب نامه شماره 119512/ت51024هـ مورخ 10 /9 /1394 هیئت محترم وزیران، موضوع "سند آسیب شناسی کلانشهرها در بخش محیط زیست و خدمات شهری- بخش حمل و نقل و ترافیک...
وزارت کشور طی نامه مورخ 24 /6 /1395 اعلام نمود به موجب تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است که تا ...
زارت امور اقتصاد و دارایی در اجرای ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، پیش نویس آیین نامه اجرایی و ...
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در جلسه مورخ 6 /5 /1395 هیئت وزیران مطرح و بررسی روش‌های قیمت‌گذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی براساس ارزش بازدهی شرکت‌ها یا خالص دارایی‌ها طی مقرره به...
با توجه به مصوبه مورخ 20 /3 /1346 مبنی بر عدم امکان ایجاد صنایع (جدید التأسیس) در محدوده شعاع 120 کیلومتری تهران و از آنجا که بر اساس بندهای (2 و 3) مصوبه شماره 9420/ت/119 هـ مورخ 9 /4 /1364 هیئت محترم وزیران، شرکت شهرک های صنعتی مجری طرح ایجاد شهرک های صنعتی برای استقرار صنایع شناخته شده است، به استحضار می رساند، از تعداد 17 شهرک و ناحیه صنعتی در دست بهره برداری (فعال) استان تهران، فقط شهرک صنعتی...
با توجه به مقرره دبیر هیئت دولت ، وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف گردید تا درخصوص اصلاح شرایط صدور و تمدیدکارت بازرگانی با طرح موضوع درکمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مطرح و ...
پیرو طرح گزارش معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده درخصوص مسایل زنان ایران در جلسه 5 /2 /1395 هیئت وزیران مقرر شد
جلسات کمیسیون