از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره مصوبه:
عنوان:
نوع مصوبه:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به واردات چهارصد (400) دستگاه آمبولانس دو دیفرانسیل به صورت (CBU) با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید
هیئت وزیران در جلسه 20 /11 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه 20 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 991376 مورخ 10 /11 /1395 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مصوبه شماره 102255 /95/ ش مورخ 28 /6 /1395شورای عالی فضای مجازی و ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 20 /11 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 20 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 179118 /60 مورخ 12 /8 /1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 20 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 246021 /60 مورخ 13 /11 /1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 17 /11 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأییدسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 17 /11 /1395 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 17 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 108327 مورخ 14 /6 /1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب1387- تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 17 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 75905 /57 مورخ 6 /5 /1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد