هفتمین جلسه اصلی بررسی لایحه شفافیت برگزار شد
با برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون خاص شفافیت، بررسی این لایحه به بخش دوم، قواعد عمومی شفافیت رسید.