هیئت وزیران در جلسه 20 /11 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
اختصاص اعتیار برای اجرای پروژه­ های مقابله با خشکسالی و سایر حوادث غیرمترقبه در استان فارس در اختیار دستگاه ­های اجرایی ذی­ ربط ...
طرح جمع ‏آوری آب های سطحی و کنترل سیلاب شهر اسفراین و تکمیل طرح علاج بخشی سد بیدواز اسفراین در اختیار استانداری خراسان شمالی موافقت کرد تا برابر قوانین و...
هیئت وزیران در جلسه 19 /10 /1395 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 14 /9 /1395 به پیشنهاد شماره 8208 /020 مورخ 30 /3 /1395 وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (11) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی – مصوب 1379- تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 26 /8 /1395 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 26 /8 /1395 به پیشنهاد شماره 104741 مورخ 23 /8 /1395 معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 26 /8 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 16 /8 /1395 به پیشنهاد شماره 20687 /020 مورخ 28 /7 /1395 وزارت جهادکشاورزی و در اجرای ماده (2) آیین ­نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق­ های بین­ المللی - مصوب 1371- تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 8 /12 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
جلسات کمیسیون