مصوبات دولت
هيئت وزيران تصویب نامه موضوع تكميل پروژه آزادراه اصفهان - شيراز از سوی شركت عمران شهر جديد صدرا را اصلاح کرد.
دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزايش فوق العاده جذب كاركنان وزارت اطلاعات تا میزان 50 درصد را برای اجرا به وزارت مذکور و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
رئیس جمهور قانون تاسيس صندوق بيمه همگانی حوادث طبيعی را برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کرد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به صدور مجوز امضای موافقتنامه تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا
هیئت دولت مصوبه مربوط به تعیین تعرفه های خدمات دندانپزشکی برای اجرا در سال 1399 را ابلاغ کرد.
هیئت دولت مصوبه مربوط به اصلاح تعرفه معاینه جامع چشم پزشکی نوزاد نارس (ROP) را ابلاغ کرد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی مربوط به تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین ابلاغ شد.
هیئت وزیران با توجه به تکلیف مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و در راستای تسهیل روند دادرسی پرونده های قضائی، آیین نامه اجرایی سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه را مشتمل بر 9 ماده به تصویب رساند.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار برای اجرای پروژه های آبرسانی به روستاهای شهرستان فاروج ابلاغ شد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه رأی اعتماد هیئت وزیران به استاندار منتخب کرمان ابلاغ شد.
61 - 70 of 1687
جلسات کمیسیون