هیئت وزیران در جلسه 19 /10 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأییدسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد...
طبق ماده (1) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج - مصوب 1386- در راستای اجرای اصل(147) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و رده‌های تابعه به عنوان مجری طرح های عمومی و دولتی محسوب می‌شوند و مجاز به تبادل توافقنامه و...
هیئت وزیران در جلسه 14 /9 /1395 به پیشنهاد شماره 02 /100 /44191 مورخ 13 /9 /1395 وزارت راه و شهرسازی و تأیید مجمع عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (14) اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1366...
هیئت وزیران در جلسه 16 /8 /1395 به پیشنهاد شماره 17079 مورخ 1 /8 /1395 وزارت دادگستری و به استناد ماده (28) قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392 - تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای بند (5) آیین­ نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان­ آور ،مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی و در مانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در اجرای بند (5) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بنیاد شهید و امورایثارگران را تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه 5 /8 /1395 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی وامور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (5) ماده (14) قانون ساماندهی و...
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 12 /4 /1395 به پیشنهاد شماره 20698 /020 مورخ 7 /7 /1394 وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- و با رعایت تصویب‏ نامه ...
هیئت وزیران در جلسه مورخ21 /06 /1395 نسبت به اصلاح تصویبنامه شماره 179398/ت46844 مورخ 91/9/13 درخصوص ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدام کرد براین اساس بند (7) تصویب نامه مزبور حذف گردید.
جلسات کمیسیون