هیئت وزیران در جلسه 26 /10 /1395 به پیشنهاد شماره 2781 /10 /952 مورخ 18 /7 /1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 -تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه 26 /10 /1395 به پیشنهاد شماره 2781/10/952 مورخ 18 /7 /1395 دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384 – تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 26 /10 /1395 به پیشنهاد شماره 2871 /10 /952 مورخ 18 /7 /1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 26 /10 /1395 به پیشنهاد شماره 2781 /10 /952 مورخ 18 /7 /1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 26 /10 /1395 به پیشنهاد شماره 2781 /10 /952 مورخ 18 /7 /1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 26 /10 /1395به پیشنهاد شماره 2781 /10 /952 مورخ 18 /7 /1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 26 /10 /1395 به پیشنهاد شماره 2781 /10 /952 مورخ 18 /7 /1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 19 /10 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 19 /10 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه 19 /10 /1395 جزء (ب) بند (3) تصویب­نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10 /4 /1388 را اصلاح نمود. بر اساس این اصلاحیه تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی به اشخاص حقیقی و...
جلسات کمیسیون