از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره مصوبه:
عنوان:
نوع مصوبه:
حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی موضوع ماده (36) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری - مصوب1350- برای موسسات بیمه غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود
هیئت وزیران در جلسه 17 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 75905 /57 مورخ 6 /5 /1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 17 /11 /1395 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380- تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 34928 مورخ 1 /3 /1395وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (34) قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1387- تصویب کرد.
مطالبات دولت ناشی از احکام و اسناد لازم الاجرای به قطعیت رسیده موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور، آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع مالیاتی و گمرکی و نظایر آن نیاز به بررسی توسط سازمان حسابرسی نداشته و ...
وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول اجرای ماده (41) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب 1395- با استفاده از سامانه جامع حمل و نقل کشور ...
هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 82820/و مورخ 23 /4 /1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 144842 /31870 مورخ 19 /11 /1395 معاونت حقوقی رییس­ جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 1033165 مورخ 24 /11 /1395 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 56940 /60 مورخ 3 /3 /1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
    1 صفحه