از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره مصوبه:
عنوان:
نوع مصوبه:
به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای زمانبندی شده طرح ها و پروژه های مرتبط با اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، کارگروهی متشکل از وزارت راه و شهرسازی (رییس) و با عضویت معاونین ذی¬ربط وزارتخانه های کشور، نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصلاح تصویب نامه های شماره 126653/ت49208هـ مورخ 1392/7/14 و شماره 152948/ت51634هـ مورخ 1393/12/13 (موضوع اصلاح جداول مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده به ازای واردات و گواهی های معادل آنها) را تصویب کرد.
ورود و ترخیص یک هزار دستگاه آمبولانس به صورت کامل و آماده استفاده (CBU) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
متن زیر به عنوان بند (20) به ماده (7) الحاق می شود: طراحی، ساخت و بهره برداری از راکتورهای تحقیقاتی در راستای تحقق اهداف و مأموریت های سازمان انرژی اتمی ایران
در بند (1) تصویب نامه شماره 166367/ت54147هـ مورخ 26 /12 /1395، پس از عبارت "کنترل کیفی،" واژه "احداث،" الحاق و عبارت "شرکت راه و ساختمان سالم راه سپاهان" به عبارت "سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان" اصلاح می شود.
فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1394- به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می گردد.
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب 1395- است
کارگروه نسبت به تعیین معیار مصرف و برچسب مصرف انرژی وسایل، تجهیزات و ماشین آلات فاقد معیار مصرف و برچسب مصرف انرژی اقدام می‌نماید. تا تعیین معیار مصرف و برچسب مصرف انرژی وسایل...
سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است با همکاری وزارتخانه های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استانداردهای ملی تجهیزات و ماشین‌آلات آب‌بر و آب‌پخش شامل استاندارد برچسب آب، استانداردهای فنی و تأسیسات جمع‌آوری آب باران و ...
حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه 04072010 تا تاریخ 30/9/1396 به میزان پنج درصد تعیین می‌گردد.
    1 صفحه