از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره مصوبه:
عنوان:
نوع مصوبه:
هیئت وزیران مقرر کرد در ماده (4) آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)، عبارت "که حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام خواهد بود" بعد از عبارت "بیمه نامه است" اضافه می شود.
حسب مورد واژه ها یا عبارت‌های «ویزیت»، «فرانشیز»، «پاراکلینیک»، «PHD»، «CCU»، «RICU »، «BICU»، «MD-PHD»، «فلوشیپ»، «POSTCCU»، «ICU جنرال»، «PEDICU» و «N.I.C.U»، به ترتیب به عبارت‌های «ارزیابی و معاینه»، «خود پرداخت»، «پیراپزشکی...
انعقاد قرارداد مشارکت، حسب شرایط و مقتضیات اقتصادی حاکم و نظر سازمان، براساس هر یک از روش های مقرر در بندهای (الف) یا (ب) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و ...
هیئت وزیران آقای سیدعلی آقازاده به عنوان استاندار مرکزی منصوب نمود.
هیئت وزیران آقای سیدمناف هاشمی به عنوان استاندار گلستان منصوب نمود
برگزاری گردهمایی بین المللی فناوری های بهسازی رفتاری بلندمدت و سازگار با محیط زیست سدها توسط وزارت نیرو تا سقف هزینه یک میلیارد و پانصد میلیون (000ر000ر500ر1) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
هیئت دولت آقای محمد مهدی شهریاری به عنوان استاندار آذربایجان غربی نمصوب نمود.
براساس این تصویب نامه ،برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان به شرط عمل متقابل مجاز است.
هیئت دولت آقای بهمن مرادنیا را بعنوان استاندار کردستان منصوب نمود.
در جدول بند (1) تصویب نامه شماره 62924/ت54522هـ مورخ 24 /5 /1396، ردیف های مربوط به تعداد اسقاط خودروی فرسوده سواری تولید داخل حذف می شود.
    1 صفحه