آیین نامه بند (هـ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با موضوع انتقال آب کشاورزی با لوله به چهل و شش هزار هکتار اراضی دشت سیستان به دولت ارسال شد.
براساس آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (75) قانون برنامه ششم توسعه، مصوب 1395وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، غربالگری ازدواج پر خطر ژنتیکی در قالب شبکه‌های بهداشتی درمانی را به انجام رساند.
همچنین به منظور تأمین هزینه­ های جذب نیروهای مورد نیاز از طریق نهادهای صنفی، مردمی و بخش خصوصی و جبران بخشی از کسری هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی و ضروری بازرسی و نظارت کلیه اقلام مشمول طرح های نظارتی دولت و سایر هزینه های ضروری (مصرفی و غیر مصرفی) و امور نظارت شورای اصناف در...
با توجه به تأسیس شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و لزوم انتقال اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، این نقل و انتقال معاف از مالیات می باشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی پیشنهادی درخواست کرده است نرخ مذکور به حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی نیز تسری یابد.براین اساس نرخ مالیات بر حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی درسال های 1388 و 1389، همانند مستخدمین رسمی دولت به میزان مقطوع (10%) تعیین می‏ گردد.
براساس ماده (3) دستورالعمل فوق ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است کلیه فرآیندهای طرح حمایت غذایی در سال ۱۳۹۵ شامل شناسایی جامعه هدف، تأمین کالا، توزیع کالابرگ الکترونیکی، اطلاع رسانی و سایر فرآیندهای لازم را پیش بینی و اجرا نماید.
به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط، بر کلیه حساب‌های دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی در بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه حکم لازم درج شده است.
به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌ آموختگان دانشگاهی) و...