امور دولت
اختصاص اعتبار از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- ، برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و...
هیئت وزیران در جلسه 17 /11 /1395 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380- تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 144842 /31870 مورخ 19 /11 /1395 معاونت حقوقی رییس­ جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 1033165 مورخ 24 /11 /1395 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته که ، هیئت امنای صندوق ضمانت سپرده ­ها در راستای اجرای مفاد «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ­ها» در جلسه 19 /8 /1395، سقف تضمین صندوق ضمانت سپرده ­ها برای هر سپرده ­گذار در هر یک از بانک ­ها و...
هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش­ های خسارت دیده ناشی از زلزله و حوادث غیر مترقبه استان فارس در اختیار دستگاه ­های اجرایی ذی­ ربط قرار داد.
هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به واردات چهارصد (400) دستگاه آمبولانس دو دیفرانسیل به صورت (CBU) با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید
هیئت وزیران در جلسه 20 /11 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
اعتبارات هزینه ­ای، تملک دارایی­ های سرمایه­ ای و درآمد اختصاصی دبیرخانه شورای­ عالی اطلاع­رسانی به دلیل خاتمه فعالیت به شرح بندهای زیر از دبیرخانه شورای­ عالی انقلاب فرهنگی به...