امور دولت
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی و گلوگاه به ترتیب واقع در استان های خوزستان (شهرستان امیدیه) و مازندران...
در تصویب نامه شماره 148533/ت49866هـ مورخ 13 /9 /1392، آقای ناصرعلی سعادت جایگزین آقای نصرالله جهانگرد می شود
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه مالی بین نظام بانکی کشور و اگزیم بانک کره جنوبی ...
معافیت بهای برق مصرفی موضوع ماده (54) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - در تمام ایام سال برای نقاط مه گیر ملاک عمل می‌باشد
هیئت دولت آقای موسی خادمی به عنوان استاندار لرستان منصوب نمود.
وزرای منتخب هیئت وزیران برای عضویت در شورای پول و اعتبار معرفی شدند.
به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری و کاهش زمان ناشی از ترافیک سنگین در معابر اصلی شهر تهران کلیه دستگاه های احرایی و بانک های شهر تهران مجازند از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاری تاخیر در حضور کارکنان تا ساعت 9 صبح را مجاز تلقی کنند.
وزرای منتخب هیئت وزیران برای عضویت در شورای پول و اعتبار معرفی شدند.
آقای محمدعلی نجفی به عنوان استاندار البرز انتصاب نمود.
هیئت دولت آقای علی محمد احمدی را به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد منصوب نمود