تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی -دفاعی که به ریاست وزیر کشور و میزبانی دفتر هیئت دولت برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه اصلی کمیسیون سیاسی-دفاعی به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی روز چهارشنبه یکم آبان ماه ۱۳۹۸ در محل دفتر هیئت دولت برگزار شد.
جلسه اصلی کمیسیون سیاسی-دفاعی به منظور بررسی مواردی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی چهارشنبه ۲۴ مهر به ریاست وزیر کشور برگزار شد.
جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی به ریاست وزیر کشور چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.